6 steg för att bygga ett team av cloudexperter

För att lyckas fullt ut med förflyttningen till molnet så krävs det att man besitter kunskap om hur själva förflyttningen ska ske men även hur det påverkar olika delar av organisationen.

Genom att skapa ett Cloud Center of Excellence med deltagare från olika delar av organisationen så skapas ett forum av cloudexperter som kan driva utvecklingen och implementera de ramar och regler som krävs. I den här artikeln kommer jag förklara sex steg som är kritiska för att lyckas.

Varför ett Cloud Center of Excellence är viktigt

Att etablera ett Cloud Center of Excellence möjliggör snabbare innovation genom att kunna behandla utmaningar och frågor snabbt. Detta kan ytterligare underlättas av att etablera best practices och guidelines som gör att det finns färdiga vägar att gå och att saker görs på samma sätt varje gång. Det resulterar i en större konkurrenskraft genom att vara mer relevant och mer innovativ än sina konkurrenter.

Enligt Vanix så rapporterar företag som har ett etablerat ett Cloud Center of Excellence, att de bland annat har sett följande fördelar: 

  • 59% förbättrad operationell effektivitet
  • 51% förbättrad styrning
  • 49% ökat förtroende för molnsäkerhet
  • 39% ökad förståelse för vad man betalar för i molnet

6 steg för att bygga ett team av cloudexperter

#1 Forma teamet

Börja litet och växla sedan upp eftersom behovet växer. Det är viktigt att ha med rätt kompetenser från början för att det ska bli framgångsrikt. 

  • Se till att dessa personer är villiga att experimentera och nyfikna på att testa nya saker och som kan se vad som fungerar och vad som inte fungerar. 
  • De ska våga utmana läget och vilja fundera på hur kan saker göras bättre. Varför gör vi så här? Hur kan det förbättras? 
  • Det behövs medlemmar som är resultatorienterade och har drivet att genomföra en förändring från idé till färdig implementation.
  • En annan sak som är viktig är att ha någon eller några personer som är duktiga på att inspirera och motivera andra samtidigt som de har en stor tilltro inom organisationen. Det gör att budskapet sprids lättare och tas emot med en stor tyngd och respekt av hela organisationen.

#2 Fixa några quick wins

Genomför ett relativt litet men framgångsrikt projekt som skapar en success story som kan delas med organisationen och inspirera andra att vilja genomföra samma sak. Vilket projekt som är lämpligt att välja för att genomföra som ett första framgångsrikt projekt varierar från organisation till organisation.

#3 Ledningens stöd

Det är viktigt att teamet får ledningens stöd och att ledningen pekar på Cloud Center of Excellence som det forum där dessa frågor ska behandlas och lösas. Det ger mandat till teamet och visar övriga organisationen var man ska vända sig för den här typen av frågor och att det inte går att runda Cloud Center of Excellence genom att prata med ledningen. Att ha ledningens stöd är kritiskt för att lyckas och därför måste Cloud Center of Excellence ha en exekutiv sponsor från ledningen. Det är lika viktigt att ha ledningens stöd som att ha motiverade medarbetare som vill anamma tekniken och plattformen.

Vill du veta mer om våra tjänster kring AWS och cloud?

#4 Återanvänd processer

I och med att fler och fler migreringar och förflyttningar genomförs så ökar kunskapen och erfarenheten.. Då är det enkelt att identifiera processer och arbetssätt som använts ett flertal gånger. Dessa bör omvandlas till referensarkitekturer och blueprints som kan återanvändas i framtida förflyttningar och migreringar. De kan exempelvis vara för en viss typ av workload eller en viss typ av system eller arkitektur.

Det är också viktigt att identifiera de verktyg som används återkommande och därigenom bygga en verktygslåda som finns till förfogande för automatisering och cloud operations. Verktygslådan ska vara anpassad efter de referensarkitekturer som har skapats för att underlätta för applikationsteamen och förhindrar att varje team måste använda sina egna verktyg och måste skapa sina egna processer.

#5 Involvera och assimilera

För att lyckas med transformationen till molnet och skapande av ett Cloud Center of Excellence är det viktigt att skapa engagemang i organisationen. Det görs bäst genom olika aktiviteter såsom temadagar, Lunch and Learns, workshops och success stories. I de organisationer som är i början av sin resa till molnet så fungerar det bäst med inspirerande aktiviteter som success stories, generella temadagar och workshops. I de organisationer som har kommit en bit på sin resa eller som till största delen redan befinner sig i molnet så är mognadsgraden större. Där passar det bättre med specifika workshops och temadagar inom ett visst område eller teknik som kan hjälpa dem att ta nästa steg i hur de arbetar med sin miljö i molnet. 

Ett annat effektivt sätt är att involvera externa arkitekter och evangelister som kan genomföra seminarier eller inspirationstal. Det kan förslagsvis vara från en samarbetspartner eller exempelvis AWS. Genom att göra detta visar man organisationen att detta är något som är viktigt genom att involvera externa resurser.

#6 Skala upp och omorganisera

Ju mer känt det blir inom organisationen att det finns ett Cloud Center of Excellence, ju fler kommer vilja nyttja det och trycket kommer öka. När trycket ökar ska man undvika t att Cloud Center of Excellence blir en flaskhals. För att förhindra detta är det viktigt att skala upp arbetet inom teamet. Två olika sätt att göra det på är att antingen segmentera eller federera och delegera. Genom att segmentera så delas Cloud Center of Excellence in i intresseområden där specifika frågor diskuteras och sedan kan beslutas av hela teamet. 

Ett annat sätt att skala upp är att federera och delegera genom att ha medlemmar från Cloud Center of Excellence involverade i varje applikationsteam som har mandat att agera som teamets representant och kan besvara och besluta vissa frågor som kommer från applikationsteamet istället för att de ska behöva vänta på ett beslut i Cloud Center of Excellence.   

Vill du veta mer?

I vårt webinar: Så bygger du ett framgångsrikt team av cloudexperter, går vi lite mer in på djupet vad gäller delarna ovan. 

Kontakta oss