Hur Advanced Roadmaps i Jira skapar transparens och effektivitet

Släng alla excelark och manuellt uppdaterade planer – använd er av realtidsdata från er Jira Software! Traditionell planering är sällan transparant nog att påvisa hinder och justeras mer eller mindre sällan efter hur situationen ser ut. Med hjälp av Advanced Roadmaps använder ni er i förlängning av Jira Software och den faktiska data och status ni har. Ingenting glöms eller göms under stenar, Advanced Roadmaps visar er fakta.  

I den här bloggposten kommer vi hjälpa er med några av Advanced Roadmaps funktionaliteter för ni skall lyckas med att få en god överblick av er planering.

Vi erbjuder konsulttjänster inom allt som rör Atlassians produkter.

Vad är Advanced Roadmaps

Advanced Roadmaps är ett planeringsverktyg som använder realtidsinformationen i Jira Software. Applikationen hjälper projektledare, teammedlemmar, Scrum masters och SAFe-roller, så som produktägare och Release Train Engineers, att få överblick och grepp om nuläge och kommande aktiviteter och dess status. 

Det går att skapa ärenden och ändra eller lägga till information för ärenden direkt i Advanced Roadmaps och trots att Advanced Roadmaps använder faktiskt information från Jira Software så är det inte en direkt tvåvägskommunikation. Det som struktureras om, ändras eller tas bort sparas inte automatiskt ner i Jira Software. Här planerar, estimerar, ändrar och skapas nya ärenden i lugn och ro, det är först när ni aktivt sparar ner ändringarna som datan i Jira Software blir uppdaterad.

Det finns även möjlighet att se hur planeringen kan komma att se ut beroende på vilka omständigheter som uppstår, här kommer funktionen Scenarion. Med scenarion ges möjlighet att modifiera och planera om datat utan att det påverkar andra. Exempelvis kan det vara bra att skapa ett Worst case scenario att jämför mot önskat utkomst för att se över olika planeringsalternativ och behov.

Advanced Roadmaps applikationen ingår för DC licenser (from v. 8.15) samt för Cloud planer på nivå Premium och över.

Varför är Advanced Roadmaps viktigt

Framtiden kan vara svår att förutse och Advanced Roadmaps hjälper dig med en av grundpelarna i det agila manifestet: “Responding to change over following a plan”. Med Advanced Roadmaps går det att planera för framtiden genom att visualisera ärenden, projekt, mål och visioner i ett Gantt schema.

Advanced Roadmaps står för transparens och ger en ökad förståelse om nuläget, för såväl ledare som teammedlemmar.

3 tips för att optimera er planering

#1 Använd och utöka befintlig data

Bygg er Advanced Roadmaps-plan utifrån informationen i Jira Software. Välj vilka ärenden som ska visas i planen genom att lägga till boards och/eller rena Jira Software projekt. Ärendena i planen kan också renodlas genom att specifika ärendetyper eller statusar väljs bort.

Advanced Roadmaps ger utökad funktionalitet till er Jira Software data genom att möjliggöra fler steg och nivåer för planering. I Advanced Roadmaps går det att skapa nivåer över epic för att tex spegla SAFe eller möjliggöra långsiktig planering och backlog refinement i större organisationer/projekt.

#2 Visualisera efter förutsättningar och önskemål

När all data från Jira Software är på plats är det dags att fundera på vilken information som ska visualiseras. Det finns olika sätt att visualisera datan på. Exempelvis kan Gantt schemat färgläggas, ärenden filtreras och grupperas utifrån tex. components, team eller releaser. Ärende hierarkierna kan också expanderas och minskas eller visas för olika nivåer till exempel bara alla epic i din plan. Det går också att spegla underliggande ärenden på högre nivå genom att räkna upp data som sprint, release och story points.

#3 Inkludera och arbeta kontinuerligt med Advanced Roadmaps

Advanced Roadmaps är inte och ska inte vara ett statiskt planeringsverktyg. För att nyttja funktionerna till max så ska Advanced Roadmaps användas i det dagliga arbetet och vid särskilda tillfällen som exempelvis PI-planning, Backlog refinement eller sprintplanering. Tänk på att kommunicera ändringar till relevanta intressenter inom organisationen. Som nämnt tidigare gör Advanced Roadmaps inga ändringar i Jira Software utan ett aktivt godkännande.

Vill du veta mer?

I vårt webinar: “Advanced Roadmaps i Jira” går vi lite mer in på djupet vad gäller delarna ovan. 

Kontakta oss