Hur du skalar agilt remote

För att förbli konkurrenskraftiga måste företag idag vara anpassningsbara. Man behöver snabbt kunna svara på kundernas föränderliga behov och få sitt team att arbeta i enad front. Utan en förankrad plan, tydliga ramverk samt rätt metoder och verktyg kan det bli svårt för företag att skala upp sitt arbete samtidigt som man hanterar beroenden mellan olika team och fokuserar på rätt mål.

För att snabbt kunna ställa om, utvecklas och få med sig organisationen väljer många företag att investera i agila metoder och verktyg. I den här bloggartikeln kommer vi att redogöra för vad agilt arbete innebär, några av de olika ramverken samt hur man lyckas skala agilt och vara transparenta i en tid där många av oss arbetar hemifrån. 

Vill du veta mer om agila metoder och hur vi kan hjälpa dig?

Definition skala agilt

Agilt arbete är metod som härstammar från det Agila Manifestet (2001) som kortfattat handlar om att välkomna förändrade krav, uppmuntra till samarbete mellan team och kund samt leverera kontinuerligt. Detta genomsyras i det agila tankesättet och sammanfattas i de fyra värdena:

 • Individer och interaktioner framför processer och verktyg.
 • Fungerande programvara framför omfattande dokumentation.
 • Kundsamarbete framför kontraktsförhandling.
 • Anpassning till förändring framför att följa en plan.

De senaste decenniet har det växt fram en ny tolkning av det agila arbetssättet – nämligen Modern Agile som baseras på följande 4 principer: 

 • Hjälp människor briljera.
 • Leverera värde löpande.
 • Skapa trygga förutsättningar.
 • Experimentera och lär dig snabbt.


Att arbeta agilt är sammantaget en utvecklad arbetsmetod som till skillnad från den traditionella och linjära “vattenfallsmodellen” samarbetar med kund och levererar arbete i små omgångar. Detta leder till snabbare anpassning till kundernas behov och därmed marknaden i stort.

Att skala agilt är komplext och flerdimensionellt och innebär enkelt förklarat att man arbetar agilt i en större skala – med fler involverade team och i många fall mer avancerade leveranser. Det handlar om att förändra teamets färdigheter, tankesätt, vanor och användande av verktyg för att förbättra samarbetet i organisationen.

Illustration där två personer håller i varsin pusselbit som de håller på att sätta ihop

Ramverken som stöttar det agila arbetet

Idag finns det flera olika ramverk som stöttar det agila arbetet. Det finns företag som skapar sina egna modeller och ramverk, men det kan vara bra att gå efter något som är beprövat sedan tidigare. Nedan redogörs några av de ramverk som kan tillämpas inom det agila arbetssättet.

Scrum

Om agilt är ett tankesätt så är Scrum ett ramverk för att få arbetet gjort. Ramverket hjälper teamet att skapa engagemang och att leverera värde till sina kunder. 

Scrum-ramverket bygger på transparens, kontinuerligt lärande och anpassning där teamet utvecklas och skapar erfarenhet genom projektets gång. Scrum består av 3 artefakter: Product backlog, Sprint backlog och Increment (Sprint goal) samt 5 events: Sprint, Sprintplanering, Daily Scrum, Sprint review och Sprint retrospective.

LeSS

LeSS – Large-Scale Scrum är ett ramverk som stöttar skalning av Scrum. LeSS-ramverket strävar efter att tillämpa principerna och idealen för Scrum i ett storskaligt sammanhang på ett enkelt sätt genom fördefinierade regler och 10 principer. Principerna hjälper organisationer att skapa team med större ansvar, större kundfokus och bättre samarbete där nyckelorden är transparens och lärande.

Kanban

Kanban är ett populärt ramverk för programvaruutveckling. Kanban har två regler: att visualisera sitt arbete på Kanban-boards samt att begränsa det. Begränsningen sker genom att man sätter upp WIP-limits (Work In Progress), för att få ett snabbt flöde.

Scrumban

Precis som det låter på namnet så är Scrumban en mix av de populära ramverken Scrum och Kanban. Kortfattat handlar det om att visualisera och begränsa arbetet enligt Kanban, och i övrig använda sig av Scrums events för att dra lärdom och förbättra sin produkt och sitt arbetssätt (Inspect & Adapt). Scrumban kan vara användbart om man ofta får in många ärenden som behöver hanteras innan nästa sprint börjar, men ändå ständigt jobba med förbättringar.

Illustration av två personer som jobbar framför en anslagstavla och sätter upp post-it lappar

SAFe

SAFe – The Scaled Agiled Framework är ett ramverk som innehåller strukturerad vägledning och arbetsmetoder för organisationer, som främjar samarbete, anpassning och leverans över ett stort antal agila team. SAFe avser förbättra organisationer i sin helhet samt att inspirera att beslut inte enbart behöver komma från ledare och chefer utan kan med fördel decentraliseras och ske på alla ledder och bredder i organisationen.

Skillnader och likheter

Detta är några av de mest populära ramverken för agilt arbete men det finns fler. Gemensamt för dem är att de uppmanar oss till transparens och hjälper oss att snabbt kunna justera vår produkt och vårt arbetssätt. Detta har blivit extra viktigt när Corona-pandemin slog till i våras och förändrade vår värld.

En viktig del när man vill introducera agila arbetssätt i sitt team eller organisation är att bara börja! Det kan kännas som en övermäktig förändring att få hela sin organisation agil men ta det steg för steg. Följ ett beprövat ramverks principer, utvärdera, lär er, och förbättra. 

Låt oss hjälpa er att välja rätt agila metoder och verktyg för er organisation

Skala det agila arbetet med rätt verktyg

Jira Software är ett verktyg som stödjer agila metoder, med fokus på visualisering och samarbete. Man kan skala upp det agila arbetet i Jira Software och få synlighet och sammanhang samt att få kunskap för att kunna fatta bra beslut snabbare.

Confluence är verktyget där kunskap och samarbete möts. Confluence möjliggör att teamet kan organisera sitt arbete på ett och samma ställe – visualisera information för teamet och kommunicera på gemensamma ytor. Confluence bidrar till en öppen struktur som möjliggör att information delas bland alla i organisationen.

Integrationen mellan Jira Software och Confluence är smidig och man kan på ett väldigt enkelt sätt länka mellan de två verktygen.

8 tips på hur du skalar agilt remote

I dessa tider när det många som arbetar hemifrån ökar behovet av att vara tydlig och transparent eftersom vi inte pratar vid kaffemaskinen eller överhör kollegor i kontorslandskapet på samma sätt som tidigare. Tydlighet och transparens blir extra viktigt om vi ska skala det agila arbetet då det innebär högre komplexitet och flera involverade.

För att underlätta arbetet hemifrån krävs bra och väl konfigurerade verktyg som är lättillgängliga och transparenta. Jira Software och Confluence är verktyg som möjliggör samarbete oavsett vart du befinner dig. Nedan följer några väl utvalda tips som är bra att ta med sig när vi skalar upp det agila arbetet när vi arbetar remote.

Illustration av en person som håller en dator i högra handen och får en riktigt bra idé

Konfigurera Jira så att det underlättar för dig att göra rätt

 • Tydliga statusar
  Använd statusar som relevanta för hur ditt team jobbar och tydliga för dem utanför ditt team. Lås transitionerna mellan statusarna för att guida dig genom det arbetssätt du och ditt team kommit överens om.
 • Visa relevanta fält
  Visa bara fält som är relevanta för ditt team och fundera på när de är relevanta. Alla fält behöver inte ska synas när ett ärende skapas. Att ha rätt fält hjälper dig att skriva rätt information samt för andra att lätt hitta den.
Skärmklipp av en kanban-tavla i programmet Jira

Använd Jira och Confluence i kombination för dokumentation

 • Använd Confluence för större dokumentation
  Mer övergripande dokumentation som exempelvis Roadmaps, Personas och analyser passar bättre i Confluence.
 • Tillämpa templates
  Använd inbyggda eller egna templates så att sidor med liknande information ser ut på liknande sätt, exempelvis för analys av risker i ett inkrement. Det hjälper dig att få med relevant information, och att andra lätt hittar den.
 • Färgkoda och tydliggör
  Det finns flera makros i Confluence – använd tex Info panel och Status för att färgkoda och tydliggöra.
 • Länka mellan Confluence och Jira
  Länka in relevanta Jira-ärenden på Confluence-sidor med hjälp av makrot Jira. Där kan du välja vilka fält från Jira du vill visa. Du kan också länka in Confluence-sidor i Jira-ärenden.
 • Använd kommentartmöjligheterna
  Att kommentera i ärenden eller på sidor, istället för i mail, gör att all information finns samlat på ett ställe och finns tillgänglig för vem som helst vid behov.
Skärmklipp av en flik i programmet Confluence som visar risker i en tabellvy

Skapa relevanta boards och dashboards

Boards och dashboards är visualiseringar av ärenden, som filtreras ut med en JQL.

 • Skapa boards utifrån vem som är intresserad av vilken information, och se över vilka fält du visar på ärendena (Card layout). Quick Filters är effektiva för att hjälpa dig att hitta rätt bland många ärenden.
Skärmklipp av dashboarden i Jira

Vill du veta mer?

Ta del av vårt webinar: Skala agilt remote – Hur du visualiserar och effektiviserar arbetet hemifrån. Här får du djupare insikt kring hur du optimerar ditt arbetssätt remote och hur Jira Software Cloud och Confluence Cloud visualiserar skalat arbete.

ceciliagripwebinar

Kontakta oss

Har du några frågor eller önskar hjälp med det agila arbetet i Atlassians miljöer, välkommen att höra av dig till oss!